Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

Ova Pravila privatnosti su ažurirana dana 8.5.2023. godine.

 

DOWNLOAD DOCUMENT

 

HD-WIN ARENA SPORT d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:75150106632 (dalje u tekstu označen kao: „HD-WIN“) posvećuje veliku pažnju zaštiti ličnih podataka.

 

Ova Pravila privatnosti se odnosi na lica koja se nalaze u Bosni i Hercegovini.

 

Pravila privatnosti regulišu način rukovanja s informacijama i ličnim podacima koje HD-WIN zajedno s Partnerima (kako je to definisano u Uvjetima korištenja i pružanja usluge, dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) obrađuje kada se posjeti naša Platforma https://bloombergadria.com/ te se odnosi na lične podatke koje prikupljaju i obrađuju HD-WIN i Partneri (u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Zajednički kontrolori“ ili „mi“) koji se u smislu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti ličnih podataka smatraju Zajedničkim kontrolorima.

 

Zajednički kontrolori obrađuju podatke Registrovanih korisnika, Posjetilaca, ali i drugih lica kao što su pretplatnici na newsletter, sve u skladu sa pojmovima, obavezama i pravima koji su propisani važećim propisima, Uvjetima korištenja i Politikom kolačića.

 

Ova Pravila privatnosti opisuju način na koji koristimo i štitimo sve informacije koje dobijamo od Vas. Budući da vjerujemo u potpunu transparentnost, ova Pravila privatnosti su osmišljena tako da pružaju sve informacije na jednostavan i razumljiv način.

 

Molimo Vas da pročitate ova Pravila privatnosti kako biste ih u potpunosti razumjeli te kako biste u trenutku prihvatanja Uvjeta korištenja znali na šta pristajete.

 

Svi pojmovi napisani velikim slovima koji nisu definisani u ovim Pravilima privatnosti imaju isto značenje kao termini definisani u odjeljku Definicije u našim Uvjetima korištenja.

 

 

1.Definicije

2.Uloga u obradi Vaših Podataka i DPO

3.Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu?

4.Šta ne radimo?

5.Bezbjednost Podataka

6.Sa kim dijelimo Vaše Podatke?

7.Prenos Podataka u inostranstvo?

8.Vaša prava

9.zmjene Pravila privatnosti

 

 

1.Definicije

 
 
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

Nosilac podataka”, ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dijele lične podatke sa nama, nezavisno od toga da li su Registrovani korisnici ili Posjetioci.
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

Nadzorni organ” se odnosi na organ koji vrši nadzor nad primjenom Propisa, uključujući i Agenciju za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo, e-mail azlpinfo@azlp.ba („Agencija“).

 
 
 
 

System free icon 

Obrađivač” se odnosi na fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kontrolora u skladu sa ugovorom između kontrolora i obrađivača.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

Podatak” ili „lični podatak” se odnosi na lični podatak odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. ični podaci ne predstavljaju podatke koji se odnose na subjekte kao što su pravna lica, životinje i slično. Međutim, ukoliko podatak koji je vezan za pravno lice može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra ličnim podatkom. Na primjer, podaci o poduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Također, obuhvaćeni su i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, poput email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glase „ime.prezime@kompanija.com“, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

Propis” se odnosi na 1) Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka, i o slobodnom kretanju takvih podataka („GDPR”) I/ili 2) Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Zakon“), kao i druge relevantne propise. Zakon o zaštiti ličnih podataka se primjenjuje eksteritorijalno na lica koja se nalaze u Bosni i Hercegovini.

 
 
 
 

Personal data 

Kontrolor” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima utvrđuje svrhu i način obrade Ličnih podataka.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu ličnih podataka. Lice starije od 16 godina može samostalno dati saglasnost za obradu ličnih podataka u korištenju usluga informacionog društva. Nosioci podataka mlađi od 16 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovama.

 

 

2.Uloga u obradi Vaših Podataka i DPO  

 

Zajednički Kontrolori prikupljaju lične podatke na način naveden u odjeljku Koje podatke prikupljamo i kako?. HD-WIN i Partneri su zaključili Ugovor između zajedničkih kontrolora, regulirajući svoje odgovornosti u vezi sa poštovanjem obaveza predviđenih Propisima, a posebno obaveza u pogledu ostvarivanja prava Nosioca podataka i ispunjavanja njihovih obaveza da tom Nosiocu podataka pruže informacije.

 

HD-WIN je imenovao službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer) („DPO“). DPO možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Vaših ličnih podataka, kao i bilo kakvih nejasnoća u vezi sa Vašim pravima.

 

Službenik za zaštitu podataka:       

 

Ime: Sanja Krasnec

Email: dpo.arenasport@hraste-partneri.hr

Telefon: +385 14828060

Adresa: Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska  

 

U slučaju da se Službeniku za zaštitu podataka obraćate pisanim putem odnosno putem pošte molimo Vas da naznačite kako je pismeno (dopis) za Službenika za zaštitu podataka i to navodeći ˝n/r Službeniku za zaštitu podataka˝. 

 

3.Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu?

Možemo prikupljati i primati Podatke o Vama na različite načine:

 

 1. Podatke koje pružite korištenjem Usluge (na primjer, kada kreirate Korisnički nalog na Platformi);

 2. Podatke koje odlučite podijeliti sa nama kada nas kontaktirate putem contact@bloombergadria.com, ili putem druge email adrese koja je javno dostupna;

 3. Podatke koje prikupljamo putem upotrebe kolačića u skladu sa našom Politikom kolačića;

 4. Podatke koje nam ostavite u slučaju da želite da primate novosti o našim ponudama, novim uslugama, događajima koje organiziramo.

 

Obrada Vaših podataka je uvijek ograničena na ono što je neophodno u svrhe za koje se Podaci prikupljaju.

 

Vama najvažnije podatke koje prikupljamo u svojstvu Zajedničkih Kontrolora možete vidjeti u sljedećoj tabeli, zajedno sa pojašnjenjem svrhe i osnova za takvu obradu, kao i rokovima čuvanja takvih Podataka.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO 

 

SVRHA

 

 

PRAVNI OSNOV

 

ROK ČUVANJA 

Podatak o regionu za koji ste zainteresirani

Pristup relevantnom dijelu Platforme sa sadržajem od Vašeg interesa.

Obrada je neophodna kako bi HD-WIN izvršio obaveze iz Ugovora i osigurao pristup relevantnom dijelu Platforme.

Tokom Vaše posjete Platformi.

Podaci neophodni za registraciju na Platformi

 

Email adresa i lozinka, vaša regija iz koje pristupate sadržaju.

 

 

Kreiranje Korisničkog naloga na Platformi od strane Posjetioca, u skladu sa Uvjetima korištenja.

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa odeljkom 8 Uvjetima korištenja (Registracija i pretplata).

 

Bez navoda email adrese i postavljanja lozinke, Posjetilac ne može kreirati Korisnički nalog.

 

Podaci o regionu su neophodni za zaključenje ugovora.

 

 

Podatke čuvamo do brisanja Vašeg Korisničkog naloga.

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički nalog, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog naloga, nakon čega ćemo obrisati sve podatke.

 
 
 

Podaci neophodni za podešavanje Korisničkog naloga

Email adresa i lozinka, vaša regija iz koje pristupate sadržaju.

 

 

Nakon kreiranja Korisničkog naloga, možete podesiti Vaše Podatke na podešavanju Vašeg Korisničkog naloga na Platformi, u skladu sa Uvjetima korištenja.

 

 

 

 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa odeljkom 8 Uvjetima korištenja (Registracija i pretplata).

 

 

 

 

 

Podatke čuvamo dok se Vaš Korisnički profil ne izbriše.

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički nalog, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog naloga, nakon čega ćemo izbrisati sve podatke.

 

Finansijski podaci

Ime i prezime lica koje vrši plaćanje, adresa, broj računa i podaci o platnoj kartici, podaci o neuspješnim naplatama (ukoliko je primjenjivo). Lice koje vrši plaćanje ne mora biti Registrovani korisnik, te je moguće da ovi podaci budu prikupljeni o trećem licu koje vrši plaćanje od strane Registrovanog korisnika.

Podatke prikupljamo prilikom prijave na određeni Model pretplate u skladu sa Uvjetima korištenja, a dodatno koristimo prilikom automatskog produžavanja pretplate (ako je primjenjivo). Ukoliko naplata, u skladu sa Uvjetima korištenja i odabranim Modelom pretplate, ne realizuje, prikupljamo podatke o tome, kako bismo kontaktirali Korisnika radi obezbeđivanja drugog metoda naplate.

Obrada je neophodna kako bi Registrovani korisnik izvršio svoje obaveze iz Ugovora koji se odnosi na izabrani Model pretplate.

Podaci se čuvaju tokom trajanja Ugovora i tokom perioda koji je neophodan za ispunjavanje obaveza propisanih primjenjivim finansijskim, poreskim i drugim propisima, u skladu sa merodavnim pravom definiranim u Uvjetima korištenja. Molimo vas da obratite pažnju da će u određenim slučajevima, koji su propisani posebnim propisima biti potrebno i duže pohranjivanje podataka. Na primjer, podatke o računima čuvamo 12 godina što je neophodno za izvršavanje svih naših obaveza.

 

Dodatni podaci

Odnosno, podaci koje ste odlučili podijeliti sa nama.

 
 

Ako nam pošaljete upit na contact@bloombergadria.com ili na neki drugi način zahtijevate podršku, prikupit ćemo podatke koje odlučite podijeliti sa nama.

 
 

Obrada ličnih podataka je neophodna za pružanje Usluge u cijelosti ili djelimično ili se obrada zasniva na Vašem pristanku (u zavisnosti od podataka koje odlučite da podijelite).

Ako je obrada zasnovana na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše saglasnosti ili tokom perioda od jedne godine, koji god datum prije nastupi.

U slučaju da podatke moramo čuvati radi pokretanja sudskog postupka ili u slučaju da nadležni državni organi to zatraže od nas, podatke nećemo brisati i brisanje će biti zaustavljeno i rokovi čuvanja će tada biti drugačiji od navedenih.

Podaci neophodni za identifikaciju prilikom korištenja prava lica čiji se podaci obrađuju

Omogućivanje Nosiocima podataka da ostvare prava u skladu sa ovim Pravilima privatnosti, kao što je definisano u odjeljku Vaša prava.

 

Obrada je neophodna u svrhu poštovanja zakonskih obaveza kojima podleže Kontrolor.

U skladu sa zakonskim rokovima, najmanje 5 godina od rješavanja zahtjeva.

 

Email adresa za Newsletter

Ako se odlučite prijaviti za naš Newsletter, koristit ćemo Vašu email adresu.

Newsletter nam omogućuje da Vas obavještavamo o novim funkcionalnostima Usluge, novim informacijama, kao i ostalim važnim vijestima.

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja našeg Newsletter-a. Ukoliko želite da se odjavite, jednostavno pratite uputstva na kraju svakog mejla.

U slučaju da ste naš Registrovani korisnik za Newsletter Vam možemo slati i na osnovu legitimnog interesa. U tom slučaju, uvijek možete prigovoriti obradi na kraju svakog Newslettera, u okviru disclaimera.

 
 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu email adresu dok ne povučete saglasnost, odnosno dok ne prigovorite obradi.

 

Email adresa za Bloomberg Adria događaje

Ukoliko ste Registrovani korisnik, koji želi primati obavještenja o Bloomberg Adria konferencijama i događajima koje organiziramo, koristit ćemo vašu email adresu.

U okviru Usluge, organiziramo konferencije i događaje za Registrovane korisnike, u skladu sa Uvjetima korištenja Bloomberg aplikacije za događaje. Ukoliko želite, slat ćemo Vam obavještenja i najave Bloomberg Adria konferencija i događaja.

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja ovih informacija slanjem mejla na events@bloombergadria.com. Obrada se u slučaju pravnih lica, istaknutih javnih osoba i/ili influensera, i/ili u slučaju da ste već naš potrošač može zasnivati i na legitimnom interesu
 
 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu email adresu dok ne povučete saglasnost, odnosno dok ne prigovorite obradi.

Podaci koje prikupimo kada se prijavite za sudjelovanje na Bloomberg Adria događaju ili konferenciji koju organiziramo u skladu sa Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje

U okviru Usluge, organizujemo konferencije i događaje, u skladu sa Uvjetima korištenja Bloomberg aplikacije za događaje.

Obrada ovih podataka neophodna je za pružanje Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Podatke čuvamo u skladu sa rokovima definisanim Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje.

Ime i prezime, adresa za dostavu štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek

Pružanje Usluge Korisnicima koji su se pretplatili na Model pretplate što uključuje slanje štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek, u skladu sa Uvjetima korištenja.

Obrada ovih podataka neophodna je za pružanje Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Ukoliko nam ne dostavite ove podatke, nećemo Vam moći dostaviti štampano izdanje časopisa Bloomberg Adria Businessweek.

 

U ovu svrhu obrađujemo Vaše podatke dok ne otkažete pretplatu na Modelu što uključuje slanje štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businesswee
Ime i prezime ili pseudonim, email adresa, IP adresa, svi podaci koje odlučite da podijeliti sa nama u sklopu Vašeg komentara na Sadržaj, vrijeme i datum ostavljanja komentara.

Kako bismo Sadržaj učinili što zanimljivijim i posjećenijim, omogućili smo Vam da podijelite svoje mišljenje o brojnim temama ostavljajući komentar ispod na Sadržaj, prema pravilima koja smo propisali u Uvjetima korištenja.

 

Obrada ovih podataka neophodna je za pružanje Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Obrada je neophodna kako bismo ispunili naše pravne obaveze.

 

Također, obrada podataka je u našem legitimnom interesu, kako bismo spriječili kršenje obaveza iz odjeljka Sadržaj Posjetilaca u našim Uvjetima korištenja.

 

Zadržavamo određene podatke o Vama (uključujući IP adresu) u periodu od 30 dana nakon prestanka pružanja Usluge.

U određenim slučajevima moguće je i duže pohranjivanje podataka, posebno kada je pokrenut postupak pred nadležnim organima ili su isti tražili da se podaci o Vama dostave u sklopu istrage ili druge pravne radnje, odnosno postupka.

Tekst komentara ostaje sačuvan u arhivi vijesti koliko i sama vijest, odnosno zajedno sa tekstom vijesti. 

Datum registracije na Platformi, odabrani Model pretplate, odjava sa Modela pretplate, podaci o pretraživaču preko kojeg ste pristupili Platformi, podaci o uređaju preko kog god ste pristupili Platformi, podaci o široj lokaciji iz koje ste pristupili Platformi, aktivnosti na Platformi.

 

Koristimo Cookiebot za potrebe obavljanja statističke analize korištenja Platforme i kretanja na Platformi, kako bismo bolje razvili našu Platformu i unaprijedili našu Uslugu. Ove informacije nam omogućavaju da bolje razumijemo ponašanje svakog pojedinca i njegove potrebe. Za više informacija o tome koje kolačiće Cookiebot koristi i njihovo pohranjivanje, molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića. Za više informacija o praksi Cookiebot i podacima prikupljenim putem ove usluge, možete dobiti ovdje. Da biste onemogućili praćenje preko Cookiebot-a, molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića.

 

 

 

Saglasnost za upotrebu kolačića dajete putem banera koji se pojavi prvi put kada Posjetilac pristupi Platformi. Baner sadrži podatke o upotrebi kolačića i omogućava korisniku da odabere da li je saglasan sa upotrebom kolačića (i kojih) ili ne. Za više informacija o upotrebi kolačića, molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića. Vašu saglasnost možete povući u svakom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je prethodila povlačenju saglasnosti. Za više instrukcija u vezi sa povlačenjem saglasnosti, molimo Vas da posjetite našu Politiku kolačića.

 

 

Kao što je navedeno u Politici kolačića. Molimo pogledajte listu kolačića koje koristimo. Dokaz o povlačenju saglasnosti će se čuvati najmanje 5 godina od povlačenja.

Podaci koje odlučite podijeliti s nama putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
Prikupljamo podatke koji se tiču Vašeg korisničkog iskustva, kritika i/ili prijedloga u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, s ciljem unapređenja naše Platforme i Usluga.
Obrada ličnih podataka je ili neophodna za pružanje Usluga i njihovo poboljšanje, ili se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti.
Ako se obrada zasniva na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše saglasnosti.

U slučaju da je nužna za pružanje usluga, čuvat ćemo Vaše podatke u skladu sa važećim propisima.

 

 

4.Šta ne radimo? 

 

Ne analiziramo bilo koju posebnu vrstu ličnih podataka (uključujući rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, genetske ili biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji), a funkcionalnosti koje pruža Platforma nisu namijenjene za obradu bilo kakvih ličnih podataka te vrste. Međutim, ako odlučite da nam pružite takve lične podatke, smatrat će se da ste pristali na takvu obradu podataka.

 

Također nikada nećemo:

 

 • Prodavati bilo koju vrstu ličnih informacija ili podataka,

 • Otkriti ove informacije marketarima ili trećim licima koja nisu navedena u odjeljku Sa kim dijelimo Vaše Podatke?,

 • Obrađivati Vaše podatke na bilo koji način koji nije naveden u ovim Pravilima privatnosti.

 

5.Bezbjednost Podataka  

Poduzimamo administrativne, tehničke, organizacione i druge mjere kako bismo osigurali odgovarajući nivo bezbjednosti ličnih podataka koje obrađujemo. Nakon što procijenimo da li je mjera adekvatna i koji nivo bezbjednosti je odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu ličnih podataka koje obrađujemo i prirodu aktivnosti obrade koje obavljamo, rizike kojima ste izloženi kroz naše aktivnosti obrade, troškove sprovođenja mjera bezbjednosti i drugih relevantnih pitanja u određenim okolnostima. Sve navedeno nije jedino što nam je važno kada određujemo koje mjere zaštite ćemo poduzeti.

 

Neke od mjera koje implementiramo uključuju kontrolu ovlaštenja za pristup, klasifikaciju informacija (i postupanje s njima), zaštitu integriteta i povjerljivosti, izradu rezervnih kopija podataka, zaštitne zidove, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mjere. Naš tim stiče odgovarajuće znanje i razumijevanje važnosti i povjerljivosti zaštite Vaših ličnih podataka.

 

Svi naši zaposleni ili zaposleni naših ugovornih partnera kontinuirano pohađaju edukacije kako bi razumjeli svoje obaveze, ali i važnost povjerljivosti i zaštite Vaših ličnih podataka.

 

Ne manje važno, sklopili smo adekvatne Ugovore o obradi i dijeljenju podataka sa našim ugovornim partnerima i kontinuirano radimo na reviziji ili provjeri njihovog stepena usklađenosti sa važećim propisima. Tokom provjere, odnosno revizije se također provjeravaju bezbjednosni standardi kako bi podaci ispitanika uvijek bili bezbjedni.

 

6.Sa kim dijelimo Vaše Podatke? 

Koristimo usluge eksternih obrađivača za određene radnje obrade. Koristimo podatke dobijene revizijom za identifikaciju, klasifikaciju i evidentiranje svih ličnih podataka koji su obrađivani izvan kompanije, da bi informacije, aktivnosti obrade, Obrađivač i pravni osnov bili evidentirani, revidirani i lako dostupni.

 

Imamo uspostavljene stroge due diligence procedure.

 

Iz tabele u nastavku možete vidjeti ko su naši Obrađivači sa kojima dijelimo Vaše lične podatke:

 

OBRAĐIVAČ 

 

ULOGA

SJEDIŠTE 

Cubes doo Beograd 

Pružalac usluga web developmenta i hostinga 

Srbija 

Stripe Payments Europe, Ltd. 

Obrada uplata 

Irska 

Red View Media d.o.o. 

Usluge digitalnog marketinga 

Hrvatska 

Sendinblue 

Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji

Francuska

Zoho

CRM platforma

Indija

Deloitte d.o.o. 

Računovodstvene usluge 

Hrvatska 

Telko Grup DOOEL Prilep 
Upravljanje komentarima na Platformi 
Severna Makedonija 

Arena Sport BH d.o.o. 

Upravljanje komentarima na Platformi 

Bosna i Hercegovina 

BMM Consulting d.o.o.

Upravljanje news CRM softverom

 

Hrvatska 

 

 

7.Prenos Podataka u inostranstvo 

Uz pružanje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera, odnosno očuvanje odgovarajućeg nivoa bezbjednosti Podataka, Vaše podatke možemo prenijeti u drugu državu. U pogledu međunarodnog prenosa Podataka, osiguravamo da se takav prenos odvija u skladu sa Zakonom, a prenos Vaših Podataka vršimo isključivo:

 

 1. u zemlje unutar EU/EEZ;

 

 1. u zemlje koje obezbjeđuju odgovarajući nivo zaštite;

 

 1. u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primjenu odgovarajućih mjera bezbjednosti.

 

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim mjerama, možete nas kontaktirati na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Dodatno, naglašavamo da se serveri nalaze u Nemačkoj. Uslugu čuvanja podataka vrši u ime Zajedničkih kontrolora Hetzner Online Gmbh.

 

8.Vaša prava

S obzirom na to da je transparentnost jedan od naših osnovnih principa, Nosioci podataka imaju određena prava u vezi sa svojim ličnim podacima. Nosioci podataka mogu ostvariti ova prava.

 

Naravno, ako smatrate da se neka od Vaših prava krše, uvijek se možete obratiti i Nadzornom tijelu. Više o pravima pročitajte u nastavku.

 

Pravo pristupa  

Imate pravo da nam uputite zahtjev, kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše Podatke. Ako je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Podataka, kao i informacije o: (i) svrsi obrade i pravnom osnovu obrade; (ii) vrstama ličnih podataka koji se obrađuju; (iii) primaocu ili vrstama primalaca kojima su lični podaci otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; (iv) predviđenom roku čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, o kriterijima za određivanje tog roka; (v) postojanju prava da se od kontrolora zahtjeva ispravka ili brisanje njegovih ličnih podataka, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka; (vi) pravu da se podnese pritužba Nadzornom tijelu, kao i kontakt podacima Nadzornog organa; (vii) informacije o ličnim podacima koji se obrađuju ukoliko su nisu prikupljeni od Lica, kao i dostupne informacije o njihovom izvoru.; (viii) postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profiliranje iz člana 22(1) i (4) GDPR, odnosno 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posljedicama te obrade po nosioca podataka.

 

Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano zahtijeva dugo vremena, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obavještavamo o svakom kašnjenju ili razlozima za kašnjenje.

 

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtjevom za pribavljanje Podataka, u roku od 30 dana ćemo Vas obavijestiti o razlozima odbijanja zahtjeva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Agenciji.

 

Pravo na ispravku i dopunu

Ukoliko smatrate da su podaci koje smo o Vama prikupili netačni, imate pravo zahtijevati njihovu ispravku. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune lične podatke dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

Po prijemu obavještenja o netačnim ili nepotpunim podacima od strane Nosioca podataka, ispravit ćemo grešku u roku od 30 dana i obavijestiti sva treća lica o ispravkama u slučaju da smo im prethodno otkrili takve podatke. Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam je dostupna u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste uložili prigovor kod Nadzornog tijela, a za vreme trajanja postupka procjene pretežnijeg legitimnog interesa.

 

Pravo na prigovor 

Kada obrađujemo određene Vaše Podatake na osnovu legitimnog interesa, imate pravo da podnesete prigovor u odnosu na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, u bilo kom trenutku možete da uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, što uključuje profilisanje u mjeri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

 

Pravo na opoziv saglasnosti 

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Saglasnost možete povući slanjem email-a na dpo@bloomberadria.com.

Molimo Vas da imate na umu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, prije njenog povlačenja.  

 

Pravo na prenos podataka

Ukoliko ste nam prethodno dostavili lične podatke, imate pravo da primite natrag te podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo prenijeti ove podatke drugom Kontroloru bez ometanja od strane Kontrolora kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi: 

 

 • obrada se vrši automatizovano, 

 • obrada je zasnovana na Vašem pristanku ili na osnovu ugovora sa Vama. 

 

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati brisanje Vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima:  

 • lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni; 

 • opozvali ste svoju saglasnost na osnovu koje se obrada vršila; 

 • protivite se obradi i nema drugog pravnog interesa za obradu ličnih podataka; 

 • lični podaci su nezakonito obrađivani; ili 

 • kada je neophodno izbrisati podatke u skladu sa zakonom. 

 

Međutim, nemate pravo na brisanje u slučajevima kada je, na primjer, obrada obavezna:

 • radi ispunjavanja zakonske obaveze; ili 

 • u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva. 

 

Vaš zahtjev možete uputiti na email adresu dpo@bloomberadria.com 

 

9.Izmjene Pravila privatnosti 

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz relevantnih Propisa, ili zbog promjena u našim poslovnim procesima, možemo revidirati i ažurirati ova Pravila privatnosti.

 

Trenutno važeća verzija Pravila privatnosti uvijek će biti objavljena na Platformi, na dnu svake stranice Platforme. Ažurirana pravila će se primjenjivati od momenta objavljivanja na Platformi.

 

Ukoliko dođe do značajnih promjena koje značajno utiču na obradu ličnih podataka, mi ćemo bez odlaganja objaviti informacije na Platformi, a ukoliko imamo Vašu e-mail adresu za tu svrhu (na primjer, u slučaju Registriranih korisnika), obavijestit ćemo vas direktno putem vaše email adrese.