Uvjeti korištenja

  

UVJETI KORIŠTENJA I PRUŽANJA USLUGA 

Ovi Uvjeti korištenja i pružanja usluga su ažurirani dana 4.1.2023.. godine


DOWNLOAD DOCUMENT

Ukoliko se nalazite na teritoriji Bosne i Hercegovine, ovi Uvjeti korištenja i pružanja usluga se primenjuju na Vas. MOLIMO VAS DA SE UPOZNATE SA UVJETIMA KORIŠTENJA I PRUŽANJA USLUGA ZA PLATFORMU https://bloombergadria.com/ PRIJE DALJEG KORIŠTENJA PLATFORME I POVEZANIH USLUGA.

Pristupanjem, nastavljanjem korištenja ove Platforme ili bilo koje Usluge, saglasni ste sa Uvjetima korištenja i pružanja usluga (dalje: Uvjeti korištenja), koji zajedno sa Pravilima privatnosti i Politikom kolačića, čine ugovor koji zaključujete u elektronskom obliku u smislu primjenjivih propisa (dalje: Ugovor).

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM DIJELOM SADRŽAJA OVIH UVJETA KORIŠTENJA I PRAVILA PRIVATNOSTI, MOLIMO VAS DA ODMAH PRESTANETE SA KORIŠTENJEM PLATFORME I SVIH POVEZANIH USLUGA.

Platforma, koji se nalazi na stranici https://bloombergadria.com/ pod kontrolom je HD-WIN Arena sport d.o.o., privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Hrvatske pod matičnim brojem upisa subjekta 75150106632, PIB 75150106632, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a koje ima pravo prodaje i raspolaganja sadržaja na Platformi.

Za više detalja o tome na koji način i kada obrađujemo Vaše lične podatke, molimo Vas da pročitate naša Pravila privatnosti i Politiku kolačića, koja čini njen izdvojeni dio.

Uvjete korištenja u PDF formatu možete preuzeti klikom na ovaj link.

 

1.Definicije

2.Kome su namijenjene Platforma i Usluge?

3.Kada Vas obavezuje Ugovor?

4.Izmjene odredaba Ugovora

5.Intelektualno vlasništvo

6.Ograničenja u korištenju Platforme i Usluga

7.Sadržaj Posjetilaca

8.Registracija i pretplata

9.Naknada i plaćanje

10.Nepostojanje prava na odustanak

11.Newsletter

12.Sajtovi trećih strana

13.Odsustvo garancije

14.Ograničenje odgovornosti

15.Naknada štete

16.Korespondencija

17.Prestanak Ugovora

18.Rješavanje sporova

19.Naslovi, djelimična ništavost i cjelokupan Ugovor

20.Kontakt

 

1.Definicije

U ovim Uvjetima korištenja, kao i u Pravilima privatnosti i Politici kolačića ukoliko ona ne propisuje drugačije, termini navedeni u tabeli i označeni velikim slovom u tekstu, imaju slijedeće značenje: 

 

HD-WIN, Mi ili Društvo 

HD-WIN Arena sport d.o.o., privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Hrvatske, pod matičnim brojem upisa subjekta 75150106632, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a pod čijom kontrolom je Platforma i koji pruža Usluge koje su predmet Ugovora.  

Korisnički nalog 

Nalog koji Posjetilac kreira na Platformi, čime postaje Registrovani korisnik. Omogućavanjem kreiranja Korisničkog naloga, omogućavamo Posjetiocima da koriste funkcionalnosti Platforme i naše druge Usluge, u skladu sa odabranim Modelom pretplate ili u skladu sa periodičnim promotivnim ponudama.  

 

Model pretplate 

Bilo koji set usluga koji nudimo u okviru Platforme.  

 

Partneri 

 

ADRIA PROPERTIES AG, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Švajcarska, MB: CH-170.3.044.943-5. 

 
Politika kolačića 

 

Dokument koji je sastavni dio Pravila privatnosti, a koji objašnjava kako se kolačići i slične tehnologije koriste na Platformi. Politika kolačića je dostupna na ovom linku 

 

Pravila privatnosti 

Pravila o načinu na koji obrađujemo, odnosno prikupljamo, dijelimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i na koji način možete ostvariti prava koja imate sa aspekta zaštite ličnih podataka. Pravilima privatnosti možete pristupiti putem ovog linka. 

Posjetilac  

Svako lice koje pristupi Platformi i povezanim nalozima odnosno stranicama na društvenim mrežama, bez obzira na to da li se radi o Registrovanom korisniku ili ne. Po pravilu, Posjetioci koji se nisu registrovali radi korištenja Usluga imaju ograničen obim prava na Platformi, te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj mjeri.  

Registrovani korisnik 

Lice koje se registruje, odnosno kreira Korisnički nalog na Platformi radi korištenja Usluga uz pretplatu na neki od Modela Pretplate ili u skladu sa Promotivnom ponudom. U zavisnosti od odabranog Modela pretplate, Registrovani korisnik dodatno može imati i pravo korištenja funkcionalnosti Live TV, mogućnost pristupa štampanom izdanju časopisa Bloomberg Adria Businessweek i/ili pravo prioriteta prilikom registracije za događaje u organizaciji HD-WIN koji je oglašen na Platformi. 

Sadržaj 

Sav sadržaj koji je trenutno ili će u budućem trenutku postati dostupan na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, kompjuterski kod, slike, video i/ili audio sadržaje, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko i poslovno ime, baze podataka i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke. Sadržaj je detaljnije definisan u odjeljku Intelektualno vlasništvo. 

Platforma 

Platforma dostupna na https://bloombergadria.com/, kao i povezane mobilne aplikacije uključujući sve modifikacije, unaprjeđenja, nove funkcionalnosti i mogućnosti koje su dostupne ili postanu dostupne po odluci HD-WIN. 

Sajt treće strane 

Svi sajtovi kojima se može pristupiti putem Platforme ili društvene mreže na kojima Društvo ima nalog odnosno stranicu, a koji su u vlasništvu i pod kontrolom trećih lica.  

Ugovor 

Ugovor koji zaključujete sa nama, a koji obuhvata: 

 1. Uvjete korištenja koji se odnose na sve Posjetioce 

 1. Uvjete korištenja koji se odnose na Registrovane korisnike, 

 

Ugovorne strane ili Ugovorna strana 

HD-WIN i Posjetilac zajednički, odnosno pojedinačno.  

 

Uvjeti korištenja 

Ovi Uvjeti korištenja i pružanja Usluga. 

Usluge  

Usluge koje pružamo a koje podrazumijevaju digitalne usluge na Platformi poput omogućavanja pristupa digitalnom i televizijskom sadržaju, kao i povezane usluge u vidu slanja štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek i organizacije Bloomberg Adria događaja i konferencija. 

 

2.Kome su namijenjene Platforma i Usluge? 

Platforma je namijenjena fizičkim i pravnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. U slučaju fizičkih lica, to znači da, osim u izuzetnim slučajevima, Ugovor može zaključiti lice koje je napunilo 18 (osamnaest) godina. Zabranjeno je korištenje ili omogućavanje korištenja Platforme licima koja imaju manje od 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, molimo Vas da odmah prestanete sa upotrebom Platforme. Platforma i Usluge su namijenjene isključivo za lične, nekomercijalne potrebe.

Što se tiče pravnih lica, Platforma i Usluge su namijenjene isključivo za internu poslovnu upotrebu. Ukoliko Posjetilac želi da zaključi Ugovor u ime i za račun pravnog lica koje time postaje Registrovani korisnik, isti garantuje:

(1) da ima sva potrebna ovlaštenja za zaključenje takvog Ugovora;

(2) da je pročitao i razumio Ugovor;

(3) da je saglasan sa uslovima Ugovora u ime pravnog lica koje predstavlja.

 

U slučaju da se pretplata na jedan od Modela pretplate vrši putem poslovne email adrese, važit će pretpostavka da je pretplata izvršena u ime i za račun pravnog lica i termin Registrovani korisnik u Uvjetima korištenja će tada označavati to pravno lice. U ovom slučaju, lice koje predstavlja pravno lice i pravno lice su solidarno odgovorni za aktivnosti pod takvim Korisničkim nalogom.

Po pravilu, Posjetioci koji se nisu registrovali radi korištenja Usluga imaju ograničen krug prava na Platformi te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj mjeri. Takvi Posjetioci nemaju pristup cijelom Sadržaju objavljenom na Platformi.

 

3.Kada Vas obavezuje Ugovor?

Posjetilac koji koristi Platformu i povezane naloge odnosno stranice na društvenim mrežama ili kontinuirano pristupa Platformi ili linkuje prema Platformi, smatra se da je pročitao i saglasio se sa Ugovorom u dijelu u kojem se on primjenjuje na Posjetioce.

Da bi Posjetilac kreirao Korisnički nalog, prethodno mora pročitati i saglasiti se sa Ugovorom u cijelosti. Smatra se da je Registrovani korisnik prihvatio uslove Ugovora u cijelosti klikom u zaseban prozor koji će se pojaviti prilikom kreiranja Korisničkog naloga a čiji sadržaj će, između ostalog, sadržavati i formulaciju „pročitao/la sam Ugovor i saglasan/a sam sa uvjetima Ugovora u cijelosti“. Registrovani korisnik će primiti email sa potvrdom da je Ugovor zaključen. Registrovani korisnik je, prema tome, nakon kreiranja Korisničkog naloga obavezan i dijelovima Ugovora koji se odnose na Registrovane korisnike.

 

4.Izmjene odredaba Ugovora 

HD-WIN ima pravo da izmijeni Uvjete korištenja, Pravila privatnosti i Politiku kolačića, odnosno bilo koji dio Ugovora, u bilo kojem trenutku uz opravdan razlog. Pod opravdanim razlogom ima se smatrati: promjene na tržištu usljed ekonomskih kretanja (npr. inflacija), promjena poslovne politike i prakse Društva, ulaganje Društva u unapređenje usluge koju pruža, i slično. Nova verzija ima dejstvo od dana koji je u objavljenoj verziji Ugovora ili njegovog dijela naznačen kao dan stupanja na snagu na Platformi.  

Ukoliko ste Posjetilac, prije svakog pristupa, korištenja ili linkanja prema Platformi ili Sadržaju, molimo Vas da redovno provjeravate ove Uvjete korištenja, Pravila privatnosti i Politiku kolačića, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa izmijenjenim pravilima. U slučaju značajnijih izmjena Ugovora, Društvo će postaviti posebno obavještenje na početnoj stranici sa linkom do nove verzije izmijenjenog dijela Ugovora. Pristup, linkovanje ili korištenje Usluge ili Platforme nakon postavljanja nove verzije Ugovora, smatrat će se pristankom na takve ugovorne uslove. Ukoliko niste saglasni sa izmijenjenim Uvjetima korištenja, molimo Vas da odmah prestanete sa korištenjem ili linkovanjem ka Platformi i Sadržaju.  

Ukoliko ste Registrovani korisnik, o izmjenama Ugovora i značajnijim izmjenama u pružanju Usluge (informacije oko unaprjeđenja, ažuriranja i stavljanja novih opcija na raspolaganje u okviru postojećeg Modela pretplate) bit ćete obaviješteni putem email adrese povezane sa Vašim Korisničkim nalogom najkasnije 15 dana prije stupanja na snagu izmjena Ugovora. Ukoliko nastavite sa pretplatom odnosno korištenjem Usluga, smatrat će se da ste saglasni sa izmjenama Ugovora i nakon stupanja na snagu na Vas će se primjenjivati nova verzija Ugovora. Ukoliko niste saglasni sa izmijenjenim Uvjetima korištenja u Ugovoru, možete koristiti pravo da raskinete Ugovor prije stupanja na snagu izmijenjenog Ugovora. U tom slučaju, važeći Ugovor će nastaviti da se primjenjuje do isteka perioda pretplate (ako je primjenjivo).  

Naša je pravna obaveza da Vas obavijestimo o ovakvim izmjenama, kako biste mogli da odlučite da li želite da nastavite sa pretplatom. Takva korespondencija ne predstavlja marketinške ili promotivne poruke i Registrovani korisnik se ne može odreći od prijema ovakvih poruka. U slučaju da Registrovani korisnik ne želi da prima ovakva obavještenja, mora da obriše Korisnički nalog.  

 

5.Intelektualno vlasništvo

Platforma i sav Sadržaj trenutno dostupan ili koji može u budućnosti postati dostupan na Platformi, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, članke, kolumne, vijesti, vodiče, slike, video i/ili audio sadržaje, kompjuterski kod, baze podataka, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko, robno i poslovno ime, nazive domena, patente, druge predmete bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke, predstavljaju intelektualno vlasništvo Društva ili trećeg lica od kojeg ga je Društvo steklo na legitiman način pribavljajući licencu za korištenje takvog Sadržaja na Platformi, i zaštićeni su pravom intelektualnog vlasništva Društva i trećih lica sa kojima je Društvo u ugovornom odnosu. Sadržaj obuhvata i sve pojedinačne dijelove članaka, kolumni, vijesti i drugih materijala koji su sadržani na Platformi i/ili čine dio Usluge ili koji će to biti, odnosno činiti u budućnosti.

Posjetilac je upoznat i svjestan da je HD-WIN (uključujući i Partnere) uložio značajan trud, vrijeme, sredstva i resurse radi kreiranja, odnosno pribavljanja Sadržaja i da cjelokupan Sadržaj predstavlja značajno intelektualno vlasništvo HD-WIN (i/ili Partnera) velike vrijednosti. Posjetilac je dužan da se u odnosu na sav Sadržaj pridržava svih ograničenja koja predviđaju mjerodavna prava intelektualnog vlasništva i druga prava, kao i ograničenja koja su sadržana u Ugovoru.

Najstrožije je zabranjeno korištenje, kopiranje, preuzimanje bilo kojeg dijela Platforme ili Sadržaja bez izričite prethodne pisane saglasnosti Društva, kao i bilo koji drugi vid korištenja Platforme i Sadržaja u bilo koju svrhu koja nije izričito dozvoljena Uvjetima korištenja. Posjetilac nema pravo da, bez našeg izričitog prethodnog pisanog pristanka, koristi bilo koji žig, logo, znak, trgovačko ili poslovno ime, domenu, oznaku patenta ili drugi Sadržaj na način da stvori utisak i/ili dovede u zabludu da Posjetilac ima bilo kakvo ovlaštenje na takvom Sadržaju ili da postoji bilo kakav vid povezanosti između Posjetioca i Društva, Partnera ili drugih lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, ili povezanosti između Posjetioca i bilo kojeg subjekta koji se spominje u bilo kom dijelu Sadržaja.

Posjetilac ima obavezu da štiti i asistira HD-WIN-u (uključujući Partnere i druga lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga) u zaštiti i ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge, tokom i nakon prestanka Ugovora, kao i da postupi u skladu sa razumnim zahtjevima HD-WIN, Partnera ili drugih lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, koji se tiču zaštite ili ostvarivanja bilo kojeg prava koji podnosilac zahtjeva ima u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama.

Sva postojeća i buduća prava na Sadržaju (u cjelini ili njegovom dijelu), uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na bilo koje pravo intelektualnog vlasništva priznato u bilo kojoj jurisdikciji kao i pravo podnošenja ili apliciranja za priznanje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, isključivo pripadaju HD-WIN (odnosno Partnerima).

Svaka nedozvoljena radnja u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga smatrat će se povredom prava intelektualnog vlasništva i HD-WIN zadržava pravo da upotrijebi sva dostupna pravna sredstva radi zaštite prava intelektualnog vlasništva na Sadržaju odmah po saznanju za bilo koji vid postupanja suprotan Uvjetima korištenja.

Izuzetno, Posjetilac može preuzeti materijal sa Platforme koji je dostupan za preuzimanje u jednom primjerku, isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se suzdrži od uklanjanja bilo kojih obilježja, znakova ili obavještenja o pravu intelektualnog vlasništva bilo kojeg lica.

Omogućavanje Posjetiocima da pristupe i koriste Platformu ne implicira davanje bilo kakve licence niti prenošenje bilo kakvih prava na bilo kojom dijelu Platforme ili Sadržaja. Posjetioci Platforme imaju ograničenu, neisključivu, neprenosivu i opozivu dozvolu da koriste Platformu i pregledaju Sadržaj (u mjeri u kojoj su im Platforma i Sadržaj dostupni, shodno svojstvu Posjetioca, odnosno Registrovanog korisnika), isključivo u lične i nekomercijalne svrhe (za fizička lica) i internu poslovnu upotrebu (za pravna lica) u skladu sa Ugovorom. Korištenje Sadržaja i/ili Platforme na bilo koji način u komercijalne svrhe je zabranjeno.

Posjetiocima je zabranjeno da koriste Platformu, Sadržaj, Usluge, imena bilo kojeg lica navedenog na Platformi, u izvornom ili izvedenom odnosno modifikovanom obliku, za bilo koje svrhe osim ukoliko je to izričito dozvoljeno ovim Uvjetima korištenja.

HD-WIN zadržava sva prava intelektualnog vlasništva u vezi sa Platformom, Sadržajem i Uslugama koja nisu izričito navedena u Uvjetima korištenja.

Posjetilac je dužan da bez odlaganja obavijesti Društvo u slučaju da dođe do saznanja o bilo kojem vidu povrede prava intelektualnog vlasništva Društva u vezi sa Platformom na: contact@bloombergadria.com.

Zahtjev u slučaju kršenja prava intelektualnog vlasništva. Ukoliko smatrate da je Vaše pravo intelektualnog vlasništva povrijeđeno usljed bilo koje radnje koja je preduzeta u okviru Sadržaja ili u vezi sa Platformom, molimo Vas da nas bez odlaganja obavijestite o tome slanjem email-a na adresu: contact@bloombergadria.com, uz dostavljanje slijedećih informacija:

 1. dokaz o vlasništvu i osnov za zastupanje (ukoliko je primjenjivo) nosioca prava intelektualnog vlasništva na koje se povreda odnosi,

 2. dokaz o identifikovanom Sadržaju, odnosno dijelu Platforme koji krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva (u vidu print screen-a ili linka do Sadržaja, odnosno dijela Platforme za koji smatrate da krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva),

 3. opis o načinu na koji se krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva,

 4. svoje kontakt podatke, odnosno kontakt podatke nosioca prava intelektualnog vlasništva, ukoliko postupate u svojstvu zastupnika tog lica.

Ukoliko se utvrdi da su navodi iz Vašeg zahtjeva tačni i osnovani, poduzet ćemo adekvatne mjere kako bismo otklonili Sadržaj, odnosno dio Platforme koji krši Vaše pravo intelektualnog vlasništva.

 

6.Ograničenja u korištenju Platforme i Usluga

Opšta ograničenja. Svi Posjetioci dužni su da se, prilikom pristupanja i korištenja Platforme, pridržavaju svih zakonskih pravila i pravila iz ovog Ugovora. Primjeri naročito nedozvoljenih radnji i aktivnosti su:  

 • Zabranjeno je korištenje Platforme na način koji se može smatrati nelegalnim ili nemoralnim, kao i zloupotreba Platforme ili Sadržaja na bilo koji način i bilo kojim sredstvom; 

 • Nisu dozvoljene aktivnosti usmjerene na onemogućavanje ili narušavanje funkcionalnosti servera ili softvera koji omogućava rad Platforme, kao i aktivnosti koje su usmjerene na povredu bezbjednosti ili pokušaj ostvarivanju nedozvoljenog pristupa Uslugama i Sadržaju (na primjer, hakovanje, prevazilaženje password zaštite i sl.); 

 • Zabranjene su radnje koje imaju za cilj ili mogu rezultirati u povredi prava intelektualnog vlasništva Društva, lica u čijem vlasništvu je Sadržaj i Sadržaj Posjetilaca, odnosno bilo kojih trećih lica, uključujući ali ne ograničavajući se na kopiranje, reprodukovanje, rastavljanje i ponovno sastavljanje, obrnuti inženjering, objavljivanje, činjenje dostupnim, modifikovanje, kreiranje izvedenih radova, prenošenje, transfer, prodavanje, licenciranje, editovanje, frejmovanje, linkovanje ili bilo koje drugo eksploatisanje Usluge i Sadržaja, osim downloada materijala i čuvanja jedne štampane verzije za lične, nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se ne uklone sva autorska i druga vlasnička obavještenja i oznake; 

 • Zabranjeno je sprovođenje na Platformi aktivnosti koje mogu dovesti do povrede privatnosti bilo kojeg lica; 

 • Zabranjene su radnje usmjerene na preuzimanje Sadržaja ili bilo kojih dijelova Platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje podataka putem tehnologija, uključujući tehnologije koje simuliraju ljudske aktivnosti (na primer, „scraping“, „data mining“, „spider“, „botovanje“ i slične automatizovane tehnologije, programi, alati, algoritmi, procesi), bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN; 

 • Zabranjena je prodaja ili ponuda Usluge ili Sadržaja (ili njihovog dijela) preko bilo kojeg medija uključujući ali ne ograničavajući se na televiziju i radio emitovanje, kompjutersku mrežu, linkovanje i framing na internetu, bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN; 

 • Usluga, Sadržaj i podaci se ne smiju koristiti za kreiranje bilo koje vrste baze podataka ili radi poboljšanja kvaliteta podataka u vlasništvu bilo kojeg Posjetioca ili trećeg lica; 

 • Zabranjeno je korištenje Platforme, Sadržaja ili Usluga radi razvoja konkurentnih proizvoda ili usluga, proizvoda koji su zasnovani na sličnim idejama, funkcionalnostima ili sadržaju. 

 

Posjetiocima je također zabranjeno korištenje ili omogućavanje korištenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga u vezi sa aktivnostima koje su u bilo kakvoj vezi sa ili idu u korist državi ili regionu (uključujući njihove izvršne organe) u odnosu na koji su od strane Ujedinjenih nacija, Evropske Unije ili Ujedinjenog Kraljevstva izrečene sankcije koje zabranjuju ili u znatnoj mjeri ograničavaju uvoz ili pružanje roba ili usluga, ili aktivnostima koje se smatraju zabranjenim u skladu sa takvim sankcijama.  

Posjetioci mogu da pošalju određeni tekst u okviru Sadržaja koristeći opciju “e-mail this article” isključivo radi prenošenja informacije o tekstu sa drugim licem, pod uslovom da primalac želi da primi takvu informaciju.  

Ograničenja za Registrovane korisnike. Sve informacije koje podijelite sa nama putem Platforme (uključujući Vaš Korisnički nalog) moraju biti tačne, ažurne i kompletne u svakom trenutku. Nije dozvoljeno korištenje lažnog identiteta prilikom kreiranja Korisničkog naloga niti je dozvoljeno kreiranje Korisničkog naloga u ime drugog lica bez saglasnosti tog lica. Izuzetno, ukoliko ste zainteresovani za pretplatu u ime drugog lica (na primjer, u vidu poklona), molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloombergadria.com. 

Nije moguće kreiranje više Korisničkih naloga sa istom email adresom. HD-WIN zadržava pravo da onemogući kreiranje Korisničkog naloga sa kredencijalima koje, po sopstvenoj diskreciji, ocijeni kao uvredljive ili neprikladne.  

Ukoliko želite da ostvarite pretplatu na više Modela pretplate istovremeno molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloombergadria.com. 

Registrovani korisnici su u obavezi da onemoguće korištenje svojih kredencijala za pristup Korisničkom nalogu bilo kom drugom licu.  

Ukoliko dođete do saznanja da je došlo do neovlaštenog pristupa Vašem Korisničkom nalogu ili ne možete da pristupite svom Korisničkom nalogu zbog gubitka kredencijala, molimo Vas da nas bez odlaganja obavjestite. 

U svakom slučaju, Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za sve aktivnosti preduzete putem svog Korisničkog naloga. 

Strogo je zabranjen bilo koji vid prenosa pretplate u cjelini ili djelimično, odnosno bilo kojeg ovlaštenja koje imate kao Registrovani korisnik.  

Posljedice kršenja ograničenja. HD-WIN zadržava pravo da raskine Ugovor bez odlaganja i ukine ili ograniči pristup Platformi i/ili Uslugama, suspenduje ili ukine Korisnički nalog, ukoliko prema sopstvenoj diskreciji, ustanovi da je došlo do kršenja bilo kojeg pravila u okviru ovog odjeljka Uvjeta korištenja. HD-WIN će obavijestiti nadležni državni organ ako osnovano posumnja da Posjetilac ili bilo koje treće lice preduzima nedopuštene aktivnosti. 

 

7.Sadržaj Posjetilaca

Opšta ograničenja. Svi Posjetioci dužni su da se, prilikom pristupanja i korištenja Platforme, pridržavaju svih zakonskih pravila i pravila iz ovog Ugovora. Primjeri naročito nedozvoljenih radnji i aktivnosti su:

 • Zabranjeno je korištenje Platforme na način koji se može smatrati nelegalnim ili nemoralnim, kao i zloupotreba Platforme ili Sadržaja na bilo koji način i bilo kojim sredstvom;

 • Nisu dozvoljene aktivnosti usmjerene na onemogućavanje ili narušavanje funkcionalnosti servera ili softvera koji omogućava rad Platforme, kao i aktivnosti koje su usmjerene na povredu bezbjednosti ili pokušaj ostvarivanju nedozvoljenog pristupa Uslugama i Sadržaju (na primjer, hakovanje, prevazilaženje password zaštite i sl.);

 • Zabranjene su radnje koje imaju za cilj ili mogu rezultirati u povredi prava intelektualnog vlasništva Društva, lica u čijem vlasništvu je Sadržaj i Sadržaj Posjetilaca, odnosno bilo kojih trećih lica, uključujući ali ne ograničavajući se na kopiranje, reprodukovanje, rastavljanje i ponovno sastavljanje, obrnuti inženjering, objavljivanje, činjenje dostupnim, modifikovanje, kreiranje izvedenih radova, prenošenje, transfer, prodavanje, licenciranje, editovanje, frejmovanje, linkovanje ili bilo koje drugo eksploatisanje Usluge i Sadržaja, osim downloada materijala i čuvanja jedne štampane verzije za lične, nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se ne uklone sva autorska i druga vlasnička obavještenja i oznake;

 • Zabranjeno je sprovođenje na Platformi aktivnosti koje mogu dovesti do povrede privatnosti bilo kojeg lica;

 • Zabranjene su radnje usmjerene na preuzimanje Sadržaja ili bilo kojih dijelova Platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje podataka putem tehnologija, uključujući tehnologije koje simuliraju ljudske aktivnosti (na primer, „scraping“, „data mining“, „spider“, „botovanje“ i slične automatizovane tehnologije, programi, alati, algoritmi, procesi), bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Zabranjena je prodaja ili ponuda Usluge ili Sadržaja (ili njihovog dijela) preko bilo kojeg medija uključujući ali ne ograničavajući se na televiziju i radio emitovanje, kompjutersku mrežu, linkovanje i framing na internetu, bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Usluga, Sadržaj i podaci se ne smiju koristiti za kreiranje bilo koje vrste baze podataka ili radi poboljšanja kvaliteta podataka u vlasništvu bilo kojeg Posjetioca ili trećeg lica;

 • Zabranjeno je korištenje Platforme, Sadržaja ili Usluga radi razvoja konkurentnih proizvoda ili usluga, proizvoda koji su zasnovani na sličnim idejama, funkcionalnostima ili sadržaju.

Posjetiocima je također zabranjeno korištenje ili omogućavanje korištenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga u vezi sa aktivnostima koje su u bilo kakvoj vezi sa ili idu u korist državi ili regionu (uključujući njihove izvršne organe) u odnosu na koji su od strane Ujedinjenih nacija, Evropske Unije ili Ujedinjenog Kraljevstva izrečene sankcije koje zabranjuju ili u znatnoj mjeri ograničavaju uvoz ili pružanje roba ili usluga, ili aktivnostima koje se smatraju zabranjenim u skladu sa takvim sankcijama.

Posjetioci mogu da pošalju određeni tekst u okviru Sadržaja koristeći opciju “e-mail this article” isključivo radi prenošenja informacije o tekstu sa drugim licem, pod uslovom da primalac želi da primi takvu informaciju.

Ograničenja za Registrovane korisnike. Sve informacije koje podijelite sa nama putem Platforme (uključujući Vaš Korisnički nalog) moraju biti tačne, ažurne i kompletne u svakom trenutku. Nije dozvoljeno korištenje lažnog identiteta prilikom kreiranja Korisničkog naloga niti je dozvoljeno kreiranje Korisničkog naloga u ime drugog lica bez saglasnosti tog lica. Izuzetno, ukoliko ste zainteresovani za pretplatu u ime drugog lica (na primjer, u vidu poklona), molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Nije moguće kreiranje više Korisničkih naloga sa istom email adresom. HD-WIN zadržava pravo da onemogući kreiranje Korisničkog naloga sa kredencijalima koje, po sopstvenoj diskreciji, ocijeni kao uvredljive ili neprikladne.

Ukoliko želite da ostvarite pretplatu na više Modela pretplate istovremeno molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtjev na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrovani korisnici su u obavezi da onemoguće korištenje svojih kredencijala za pristup Korisničkom nalogu bilo kom drugom licu.

Ukoliko dođete do saznanja da je došlo do neovlaštenog pristupa Vašem Korisničkom nalogu ili ne možete da pristupite svom Korisničkom nalogu zbog gubitka kredencijala, molimo Vas da nas bez odlaganja obavjestite.

U svakom slučaju, Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za sve aktivnosti preduzete putem svog Korisničkog naloga.

Strogo je zabranjen bilo koji vid prenosa pretplate u cjelini ili djelimično, odnosno bilo kojeg ovlaštenja koje imate kao Registrovani korisnik.

Posljedice kršenja ograničenja. HD-WIN zadržava pravo da raskine Ugovor bez odlaganja i ukine ili ograniči pristup Platformi i/ili Uslugama, suspenduje ili ukine Korisnički nalog, ukoliko prema sopstvenoj diskreciji, ustanovi da je došlo do kršenja bilo kojeg pravila u okviru ovog odjeljka Uvjeta korištenja. HD-WIN će obavijestiti nadležni državni organ ako osnovano posumnja da Posjetilac ili bilo koje treće lice preduzima nedopuštene aktivnosti.

 

8.Registracija i pretplata 

Trajanje pretplate. Pretplata se ugovara na mjesečnom (minimalno trajanje) ili na godišnjem nivou, u zavisnosti od odabranog Modela pretplate.

Registracija. Registracija, odnosno kreiranje Korisničkog naloga se vrši klikom na dugme “Registracija” u gornjem desnom uglu na Platformi, nakon čega će Vam se automatski u istom prozoru otvoriti posebna registracijska forma u koju unosite email adresu i lozinku. Nakon što unesete podatke i kliknete na dugme “Registracija”, stići će Vam mejl kojim je potrebno da verifikujete i potvrdite svoju registraciju. Nakon što se registrujete kao Registrovani korisnik, biće Vam omogućen pristup online Sadržaju u punom obimu.

Modeli pretplate. Kao Registrovani korisnik, nakon registracije se možete pretplatiti na bilo koji od Modela pretplate ponuđenih na Platformi. Nakon što odaberete Model pretplate za koji ste zainteresovani, bit ćete dalje preusmjereni na formu koju je potrebno popuniti dodatnim podacima o:

 1. periodu pretplate (mjesečno ili godišnje),

 2. sredstvu plaćanja (broj platne kartice) i adresi za naplatu,

 3. adresi za prijem pošiljki (ukoliko se odlučite za Model pretplate koji podrazumijeva i štampano izdanje časopisa Bloomberg Adria Businessweek).

Prilikom potvrđivanja pretplate, potrebno je da selektujete polje kojim potvrđujete da prihvatate Uvjete korištenja i da ste upoznati da će se Vaša pretplata automatski produžiti ukoliko je prethodno ne otkažete u skladu sa Uvjetima korištenja, odnosno u roku definisanom ispod u ovom Ugovoru.

Nakon što završite sve opisane korake, Vaša pretplata bit će kompletirana.

Automatsko produženje. Po isteku Ugovora odabrani Model pretplate se automatski produžava sve dok Registrovani korisnik ne odluči da otkaže pretplatu. Registrovani korisnik je dužan da o otkazivanju pretplate obavijesti HD-WIN najmanje 3 (tri) dana prije datuma isteka posljednjeg perioda pretplate slanjem email-a na subscription@bloombergadria.com. Ukoliko Registrovani korisnik ne otkaže pretplatu u skladu sa ovim odjeljkom, snosi isključivu odgovornost za izmirenje svih dospjelih iznosa naknade za pretplatu po osnovu automatski produženog Ugovora.

Otkazivanje pretplate. Ukoliko Registrovani korisnik želi da otkaže pretplatu prije isteka tekućeg perioda pretplate, otkazivanje pretplate će stupiti na snagu prvog dana nakon isteka tekućeg perioda preplate. Registrovani korisnik koji je otkazao pretplatu zadržava pravo pristupa i korištenja Platforme, Sadržaja i Usluga u istom obimu sve do isteka tekućeg perioda pretplate. Registrovani korisnik nema pravo na refundaciju plaćenog iznosa naknade za pretplatu u slučaju da pretplatu otkaže prije isteka perioda pretplate (uključujući i godišnje pretplate). Otkazivanje pretplate ne podrazumijeva automatsko brisanje Korisničkog naloga, u skladu sa objašnjenjem iz dijela Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog naloga iz odjeljka Prestanak Ugovora.

Promotivne ponude. HD-WIN zadržava pravo da, po sopstvenoj diskreciji, ponudi Registrovanim korisnicima promotivne cijene pretplate ili besplatan pristup Sadržaju koji se inače plaća u skladu sa Modelima Pretplate, u skladu sa uslovima koje HD-WIN propisuje za svaku promotivnu ponudu i objavljuje na Platformi, društvenim mrežama i marketinškom materijalu (dalje: Promotivna ponuda). Promotivne ponude traju tokom perioda koji HD-WIN odredi po sopstvenoj diskreciji i nakon isteka perioda Promotivne ponude nastavljaju da se primjenjuju redovne cijene pretplate navedene na Platformi. Detaljniji uslovi i pogodnosti koje pružaju Promotivne ponude bit će objavljeni na Platformi prije početka trajanja Promotivne ponude.

Po pravilu, nastavak korištenja Usluga u okviru Promotivne ponude nakon isteka Promotivne ponude, podrazumijeva usaglašavanje sa uslovima pretplate u odnosu na koju se Promotivna ponuda odnosi i Registrovanom korisniku će biti naplaćena Usluga u skladu sa Modelom Pretplate bez daljeg obavještenja, osim ukoliko Registrovani korisnik ne otkaže korištenje prije isteka Promotivne ponude slanjem email-a na subscription@bloombergadria.com. Konkretnom Promotivnom ponudom HD-WIN može propisati povoljnije uslove za Registrovanog korisnika, u kojem slučaju će ti uslovi imati prednost.

Svaki Registrovani korisnik može najviše jednom iskoristiti Promotivnu ponudu, bez obzira na njenu vrstu, vrijeme trajanja ili dostupnosti, osim ako nije drugačije predviđeno u Promotivnoj ponudi.

Posebne pogodnosti. Registrovani korisnici koji ispunjavaju kriterije za posebne pogodnosti predviđene od strane HD-WIN usljed određenog trajanja perioda pretplate mogu ostvariti pravo na snižene iznose naknade u određenom periodu. Za više informacija o kriterijima i posebnim pogodnostima koje pružamo molimo Vas da nas kontaktirate slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog naloga. Deaktivacija i brisanje Korisničkog naloga su detaljno regulisani u odjeljku Prestanak ugovora.

 

9.Naknada i plaćanje 

Kada se Registrovani korisnik prvi put pretplati na Model pretplate, naknada za pretplatu se plaća prije početka prvog obračunskog perioda (mjeseca ili godine). Minimalan period pretplate je mjesec dana. Naknadu za godišnju pretplatu HD-WIN naplaćuje unaprijed za cijeli obračunski period.

Obaveza plaćanja naknade za bilo koji Model pretplate dospijeva odmah nakon što Registrovani korisnik odabere jedan od Modela pretplate. Registrovani korisnik će po odabiru Modela pretplate ostaviti podatak o sredstvu plaćanja sa kojeg će odmah po potvrđivanju pretplate biti naplaćen odgovarajući iznos naknade za Model pretplate, u skladu sa odjeljkom Registracija i pretplata. Registrovani korisnik prihvatanjem Uvjeta korištenja daje svoju saglasnost da HD-WIN izvrši naplatu naknade za pretplatu putem navedenog sredstva plaćanja.

Plaćanje naknade za pretplatu može biti izvršeno:

 1. putem Stripe sistema plaćanja. Uslove korišćenja Stripe sistema plaćanja možete pročitati na slijedećem linku,

 2. putem bankovne kartice izdate od strane poslovne banke kod koje Registrovani korisnik ima otvoren račun.

U slučaju da Registrovani korisnik ne obavijesti HD-WIN o otkazivanju pretplate, smatrat će se da je Registrovani korisnik saglasan sa produženjem Ugovora i pretplata će biti automatski produžena u skladu sa odjeljkom Registracija i pretplata, nakon čega će naknada za pretplatu za naredni period pretplate biti naplaćena prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda u skladu sa Uvjetima korištenja i odabranim Modelom pretplate. Ukoliko Registrovani korisnik na odabranom sredstvu plaćanja ne bude imao sredstva u iznosu dovoljnom za izmirenje naknade za naredni mjesec, HD-WIN će obavijestiti Registrovanog korisnika i zamoliti za obezbjeđenje sredstava ili predložiti promjenu sredstva plaćanja. Ukoliko Registrovani korisnik po isteku 14 dana počev od prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda ne bude obezbijedio sredstva u iznosu dovoljnom za izmirenje naknade za naredni mesec, HD-WIN ima pravo da otkaže pretplatu i deaktivira/obriše Korisnički nalog Registrovanog korisnika. U tom slučaju, HD-WIN ima pravo da naplati srazmjeran dio naknade za period tokom kojega je Registrovani korisnik bio aktivan.

Registrovani korisnik može otkazati pretplatu prije isteka perioda pretplate slanjem zahtjeva za otkazivanje putem Korisničkog naloga ili slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrovani korisnik je upoznat sa činjenicom da u vezi sa plaćanjem naknade za pretplatu mogu nastati dodatni troškovi u vidu provizija i/ili naknada poslovnih banaka odnosno drugih pružalaca usluga elektronskog plaćanja (Stripe), te da takvi troškovi ne spadaju u naknadu za pretplatu koju Registrovani korisnik plaća po osnovu Ugovora. Registrovani korisnik snosi isključivu odgovornost za izmirenje takvih dodatnih troškova te savjetujemo da prethodno provjerite postojanje takvih troškova sa subjektom putem kojeg vršite plaćanje naknade za pretplatu.

Registrovani korisnik može u svakom trenutku izmijeniti odabrano sredstvo plaćanja u okviru svog Korisničkog naloga. Ukoliko do trenutka naplate novog perioda pretplate Registrovani korisnik nije uopšte naveo sredstvo plaćanja ili nije navedeno tačno, važeće i prihvatljivo sredstvo plaćanja, usljed čega naplata pretplate nije moguća, HD-WIN će pisanim putem podsjetiti Registrovanog korisnika na obavezu plaćanja naknade za pretplatu i pozvati Registrovanog korisnika da izmijeni podatke o sredstvu plaćanja slanjem email-a na adresu Registrovanog korisnika koja je vezana za Korisnički nalog. Registrovani korisnik je dužan da u roku od 5 dana od dana slanja navedenog email-a od strane HD-WIN izmijeni podatke o sredstvu plaćanja na Korisničkom nalogu odnosno izvrši plaćanje naknade za pretplatu. U suprotnom, HD-WIN zadržava pravo da privremeno onemogući Korisnički nalog dok sve dospjele naknade za pretplatu ne budu izmirene.

Iznosi naknada za svaki pojedinačni Model pretplate mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme. Ukoliko dođe do izmjene iznosa naknade tokom trajanja Ugovora sa Registrovanim korisnikom, izmijenjeni iznos primjenjivat će se počev od prvog narednog perioda nakon isteka tekućeg perioda pretplate tokom kojeg je došlo do izmjene iznosa naknade. Na izmjenu naknade će se primenjivati odredbe iz odjeljka 4 Izmjene Ugovora.

 

10.Nepostojanje prava na odustanak 

Usluga koju HD-WIN pruža se sastoji prevashodno u isporuci digitalnog sadržaja.

Nakon što Registrovani korisnik kreira Korisnički nalog i nakon što mu se omogući pristup digitalnom Sadržaju u skladu sa Modelom pretplate, smatra se da je Usluga u potpunosti izvršena. Shodno navedenom, Registrovani korisnik razumije i prihvata da ne može ostvarivati pravo potrošača na odustanak od ugovora koji je zaključen na daljinu po bilo kojem mjerodavnom pravu, te ne može ostvariti povrat novca za pretplatu po ovom osnovu. Registrovani korisnik, međutim, može da raskine Ugovor u skladu sa pravilima sadržanim u odjeljku Registracija i pretplata. 

 

11.Newsletter  

Svi Posjetioci imaju mogućnost prijave na newsletter kako bi bili obaviješteni o našim specijalnim ponudama i promocijama o proizvodima i uslugama. Prijava za newsletter se vrši:

 • ako ste Registrovani korisnik - selektovanjem odgovarajućeg polja u okviru podešavanja Korisničkog naloga,

 • ako ste Posjetilac - unošenjem email adrese u polje predviđeno za to u okviru Platforme.

Bit ćete dodati na našu email listu tek nakon što date svoju izričitu saglasnost za to.

Molimo Vas da imate na umu da radi slanja newslettera prikupljamo određene lične podatke, u skladu sa našim Pravilima privatnosti.

Sa liste lica koji primaju newsletter možete se odjaviti u bilo kojem trenutku tako što ćete pratiti instrukcije koje se nalaze na dnu svakog email-a koji ste dobili u okviru newsletter-a. U tom slučaju, Vaši lični podaci bit će obrisani, kako je i opisano u našim Pravilima privatnosti.

 

12.Sajtovi trećih strana

HD-WIN nema kontrolu niti bilo kakva prava u pogledu bilo kojeg Sajta treće strane. Korištenje svakog Sajta treće strane uređeno je uslovima korištenja i politikom privatnosti tog konkretnog Sajta treće strane, a koji se mogu u značajnoj mjeri razlikovati od Uvjeta korištenja i Pravila privatnosti Društva. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dostupnosti ili funkcionalnosti bilo kojeg Sajta treće strane, niti u pogledu uslova korištenja i/ili politika privatnosti koje se primjenjuju na njih.  

Društvo nije odgovorno za tačnost, ažurnost ili sadržaj informacija objavljenih na Sajtu treće strane ili bilo kojem drugom izvoru kojem se može pristupiti putem linka dostupnog na Platformi.  

Činjenica da je na Platformi dostupan link do Sajta treće strane ne implicira niti podrazumijeva da HD-WIN odobrava ili preporučuje usluge ili proizvode subjekta u čijem vlasništvu je Sajt treće strane.  

Posjetilac je isključivo odgovoran i snosi rizik pristupanja Sajtu treće strane. Posjetilac je upoznat sa činjenicom da napuštanjem Platforme prestaju da se primjenjuju Uvjeti korištenja i Pravila privatnosti.  

 

13.Odsustvo garancije  

Posjetilac (uključujući Registrovanog korisnika) pristupa i koristi Platformu na sopstvenu odgovornost i svjestan je da HD-WIN obezbjeđuje Platformu “u viđenom stanju” (as is and as available). HD-WIN ne garantuje (ni implicitno ni eksplicitno):

 • da će Platforma, Sadržaj i Usluge (uključujući usluge obuhvaćene pretplatom) odgovarati specifičnim potrebama ili zahtjevima Posjetioca,

 • da će Usluga biti u svakom trenutku funkcionalna, tačna, sigurna, neprekinuta, zadovoljavajućeg kvaliteta i bez grešaka,

 • da je Sadržaj tačan i pouzdan,

 • da će bilo koje greške ili nedostaci u pogledu Usluga biti ispravljeni.

HD-WIN zadržava puno pravo da, bez slanja obavještenja Posjetiocima, a Registrovanim korisnicima uz prethodno obavještenje dato u razumnom roku, u bilo kom trenutku:

(a) onemogući ili suspenduje pristup Platformi u cjelini ili djelimično,

(b) unese izmjene u Sadržaj ili bilo koji dio Platforme,

(c) obustavi funkcionalnost Platforme usljed redovnog ili vanrednog održavanja, potrebnih ažuriranja, otklanjanja nedostataka ili iz drugih razloga.

HD-WIN ne garantuje niti snosi odgovornost za funkcionalnost hardverskih i softverskih komponenti koje Posjetilac koristi za pristupanje i korištenje Platforme i Usluga, kao ni za usluge koje pružaju treće strane u vezi sa Platformom, poput kvaliteta internet konekcije. Posjetilac nema mogućnost upućivanja bilo kakvih zahtjeva prema nama u tom pogledu.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo rad Platforme i/ili pružanje Usluga, bez navođenja razloga, u kojem slučaju ćemo obezbijediti da se uplaćeni iznosi po osnovu pretplate na Platformu za period nakon prekida rada Platforme/pružanja Usluga vrate Registrovanim korisnicima na isti način na koji su i plaćeni.

Platforma, Sadržaj i Usluge su namijenjeni isključivo za informativne svrhe. Informacije u vezi sa finansijama, berzom, poslovanjem, investiranjem, knjigovodstvom, geopolitičkim i političkim pitanjima kao i sve druge informacije objavljene na Platformi čine dio Sadržaja isključivo sa ciljem pružanja informacija. Ništa sadržano na Platformi ne predstavlja pravni, komercijalni, poslovni ili savjet druge vrste. Ne garantujemo da je bilo koji stav, mišljenje, izjava ili preporuka sadržana u bilo kom dijelu Sadržaja tačna, ažurna ili potpuna.

 

14.Ograničenje odgovornosti 

Ni u kojem slučaju, do mjere u kojoj je to dozvoljeno, HD-WIN (uključujući Partnere) niti njihovi zastupnici, predstavnici i članovi neće snositi nikakvu odgovornost prema Posjetiocu ili bilo kom trećem licu za:

 1. bilo koju vrstu štete, gubitka, troška, ili drugu štetnu posljedicu koja nastane kao rezultat direktnog ili indirektnog korištenja ili nemogućnosti korištenja Platforme, Sadržaja ili Usluga,

 2. neovlašten pristup Korisničkom nalogu ili štetnu posljedicu koja može proisteći iz njega.

Izuzeci. Ograničenje odgovornosti neće se primenjivati u slučajevima štete koja proistekne iz namjernog kršenja Ugovora od strane HD-WIN ili kršenja Ugovora zbog grube nepažnje.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koje od prethodno opisanih ograničenja odgovornosti neizvršivo ili u slučaju utvrđenja odgovornosti Društva, Posjetilac je saglasan da ukupna utvrđena odgovornost Društva ne može preći iznos svih plaćenih naknada za pretplatu koju je Posjetilac platio Društvu po osnovu Ugovora u periodu od 12 meseci koji prethode danu utvrđivanja odgovornosti Društva.

Posjetilac je saglasan da ograničenja odgovornosti opisana u ovom odjeljku predstavljaju primjerenu raspodjelu rizika između Društva i Posjetioca i čini neizostavni element Ugovora, te da Platforma, Sadržaj i Usluge ne bi postojale, odnosno ne bi bile pružane od strane Društva bez opisanih ograničenja.

Viša sila. Nijedna Ugovorna strana se neće smatrati odgovornom za kršenje Ugovora koje nastane kao posljedica okolnosti koje se razumno nisu mogle predvidjeti i koje su izvan kontrole Ugovornih strana, kao što su prirodne nepogode, rat, akt nadležnog organa, političke ili ekonomske sankcije, građanski nemiri, teroristički napad, štrajk, pad interneta, ili bilo koja druga okolnost koja se može smatrati višom silom u skladu sa mjerodavnim pravom. Ovaj izuzetak primjenjuje se samo ukoliko je konkretna okolnost direktno uticala odnosno onemogućila Ugovornu stranu da ispuni svoju ugovornu obavezu.

Ovaj odjeljak nema za cilj da:

 1. derogira ili ograniči primjenu bilo kojeg zakonskog ograničenja ili isključenja odgovornosti,

 2. omogući ograničenje ili isključenje odgovornosti Registrovanog korisnika za plaćanje naknade za pretplatu u skladu sa Ugovorom.

 

15.Naknada štete

Posjetilac je saglasan da će, o sopstvenom trošku, braniti i obeštetiti HD-WIN (uključujući Partnere) od svih i bilo kojih potraživanja, zahtjeva za naknadu štete, odgovornosti, troškova, uključujući razumne troškove advokatskog zastupanja, koji proisteknu iz ili su u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 1. korištenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posjetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posjetioca,

 2. korištenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga putem Korisničkog naloga,

 3. kršenje Ugovora od strane Posjetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posjetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primjenjivo), uključujući kršenje bilo koje obaveze Posjetioca koja proističe iz Ugovora,

 4. bilo kakve tvrdnje o povredi prava intelektualnog vlasništva, prava na privatnost, ili drugog prava bilo kojeg trećeg lica usljed korištenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posjetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posjetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primjenjivo),

 5. bilo kakve izmjene, uklanjanja, brisanja, dodatke ili drugi vid neovlaštene upotrebe u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge od strane Posjetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posjetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primjenjivo).

Posjetilac će nadoknaditi Društvu sve i bilo koje troškove i štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne troškove advokatskog zastupanja i troškove koji na bilo koji način proističu iz takvog zahtjeva, odnosno potraživanja, radnje ili bilo koje vrste postupka koji se vodi u vezi sa takvim zahtjevom ili potraživanjem.

HD-WIN zadržava pravo da, o sopstvenom trošku, preduzme sve potrebne radnje sa ciljem odbrane i upravljanja postupkom koji je predmet naknade štete od strane Posjetioca, u kojem slučaju se Posjetilac obavezuje da pruži Društvu svu potrebnu pomoć i asistenciju u takvoj odbrani i ostvarivanju svojih prava.

Posjetilac će nadoknaditi Društvu troškove advokatskog zastupanja u slučaju vođenja sudskog postupka pokrenutog od strane Društva protiv Posjetioca a koji proistekne iz kršenja obaveze Posjetioca opisane u ovom odjeljku.

 

16.Korespondencija 

Posjetilac može stupiti u kontakt sa HD-WIN slanjem upita na bilo koji od sljedećih načina:

 • na email adresu: subscription@bloombergadria.com,

 • na adresu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska,

 • putem telefona na broj +385 992422224,

 • putem polja za kontakt u okviru Korisničkog naloga.

HD-WIN može da stupi u kontakt sa Registrovanim korisnikom na slijedeće načine:

 • kada je Registrovani korisnik fizičko lice: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički nalog,

 • Kada je Registrovani korisnik pravno lice: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički nalog ili putem email adrese koja je registrovana u javnom registru društava ili putem pismene pošiljke na adresu sjedišta društva.

Obavještenje, odnosno poruka smatrat će se dostavljenim:

(a) u slučaju dostavljanja putem e-mail-a: naredni radni dan od dana slanja,

(b) u slučaju dostavljanja putem kurirske službe: na dan naznačen na potvrdi o prijemu kurirske službe,

(c) u slučaju dostavljanja putem preporučene pošiljke: petog radnog dana nakon datuma slanja.

 

Za potrebe ovog Ugovora, radni dan podrazumijeva radni dan u mjestu u kome HD-WIN ima registrovano sjedište.

Svaka Ugovorna strana ima pravo da izmijeni adresu za korespondenciju navedenu u Ugovoru, pod uslovom da o tome prethodno obavijesti drugu Ugovornu stranu u skladu sa ovim odjeljkom.

 

17.Prestanak Ugovora 

Ugovor će imati dejstvo do:

 1. Raskida od strane Posjetioca odnosno Registrovanog korisnika,

 2. Raskida od strane HD-Win.

Raskid od strane Posjetioca. Posjetilac može u bilo koje vrijeme prestati sa korištenjem Platforme i Usluge, te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu, čime će se Ugovor smatrati raskinutim (osim ako se ne radi o Registrovanom korisniku).

Raskid od strane Registrovanog korisnika. Registrovani korisnik može u bilo koje vrijeme prestati sa korištenjem Platforme i Usluge te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu.

Deaktivacijom ili brisanjem Korisničkog naloga Ugovor se smatra raskinutim, bez obzira na razlog deaktivacije, odnosno brisanja.

Registrovani korisnik ima pravo da:

 • deaktivira pretplatu, u kojem slučaju potvrdom deaktivacije bit će i dalje omogućen pristup Korisničkom nalogu ali bez mogućnosti pristupa Uslugama koje su bile dostupne na osnovu odabranog Modela pretplate. Nakon deaktivacije, može se ponovo aktivirati pretplata u roku od 30 dana. Po isteku roka od 30 dana Korisnički nalog se trajno briše u kom momentu se Ugovor smatra raskinutim, a Vaše podatke o ličnosti ćemo izbrisati u skladu sa rokovima definisanim Pravilima privatnosti.

 • obriše Korisnički nalog, potvrdom brisanja Vaš Korisnički nalog se trajno briše i Vaša pretplata se automatski gasi. Nakon brisanja Korisničkog naloga, HD-WIN će sa Vašim ličnim podacima postupiti u skladu sa Pravilima privatnosti. U ovom slučaju, sa brisanjem se smatra da je Ugovor raskinut.

Registrovani korisnik koji je raskinuo Ugovor prije isteka pretplate nema pravo na povrat plaćenog iznosa (ni u cijelosti ni u dijelu), kako je to detaljnije regulisanu u odjeljku Otkazivanje pretplate.

Raskid od strane HD-WIN zbog povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da u bilo kojem trenutku deaktivira pretplatu ukoliko Registrovani korisnik propusti da plati naknadu u skladu sa izabranim Modelom pretplate.

HD-WIN zadržava pravo da u bilo kojem trenutku deaktivira pretplatu, odnosno obriše Korisnički nalog ukoliko dođe do saznanja o postupanju Registrovanog korisnika suprotno Ugovoru ili bilo kojem mjerodavnom pravu, ili po nalogu nadležnog državnog organa, sa momentalnim dejstvom od dana slanja obavještenja o raskidu Ugovora. Ukoliko HD-WIN ima saznanja da postoje okolnosti koje ukazuju da je došlo do kršenja Ugovora ili mjerodavnog prava, HD-WIN ima pravo da prethodno suspenduje Korisnički nalog na period do 30 dana. HD-WIN ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane usljed suspenzije ili jednostranog raskida zbog povrede Ugovora.

Raskid of strane HD-WIN bez povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da ukine pristup Platformi i prestane sa pružanjem Usluga bez razloga koji se odnose na postupanje Registrovanog korisnika u svako doba s tim da ima obavezu da o tome obavijesti Registrovane korisnike najmanje 30 (trideset) dana unaprijed. U slučaju da Registrovanom korisniku nije istekao period pretplate u skladu sa izabranim Modelom pretplate, HD-WIN će, po sopstvenoj diskreciji, omogućiti pristup Platformi i Uslugama do isteka perioda pretplate ili vratiti dio naknade Registrovanom korisniku koji je srazmjeran preostalom neiskorištenom dijelu perioda pretplate.

Obaveze Registrovanog korisnika nakon raskida. Registrovani korisnik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije na dan raskida Ugovora, uništi sve materijale koji su proistekli sa Platforme odnosno Sadržaja i Usluga, kao i sve kopije i povezane dokumente.

Odredbe koje se primjenjuju nakon prestanka Ugovora. Obaveze koje nastavljaju da se primjenjuju i nakon prestanka Ugovora su:

 1. Obaveza plaćanja koja je nastala prije prestanka Ugovora;

 2. Članovi 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17 i 18.

 

18.Rješavanje sporova 

Mjerodavno pravo. Na sva pitanja koja nisu uređena Ugovorom primenjivat će se relevantni propisi Republike Hrvatske bez primjene pravila o rešavanju sukoba zakona i imperativni propisi Bosne i Hercegovine.

Sporazumno rješavanje spora. Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju spora povodom i/ili u vezi sa Ugovorom prethodno pokušati da spor riješe sporazumnim putem. Ugovorna strana koja inicira spor dužna je da drugoj Ugovornoj strani dostavi pisani poziv za sporazumno rješavanje spora, koji obuhvata opis činjenica i okolnosti spora kao i eventualnu dokumentaciju od značaja za predmet spora. Ugovorna strana koja primi poziv dužna je da u roku od 30 dana odgovori na poziv odnosno da riješi nastali spor.

Poziv za sporazumno rješavanje spora dostavlja se u skladu sa odjeljkom Korespondencija.

Ugovorne strane su saglasne da prethodno opisana procedura sporazumnog rješavanja spora predstavlja obavezni uslov koji mora biti ispunjen prije pokretanja bilo koje druge vrste postupka protiv druge Ugovorne strane.

Rješavanje sporova sa pravnim licima. Ukoliko obavezni pregovori sprovedeni u skladu sa ovim odjeljkom ne rezultiraju u rješenju spora, svaki spor koji nastane iz Ugovora ili u vezi s njim konačno se rješava pred stvarno nadležnim sudom u sjedištu HD-WIN.

Rešavanje sporova sa fizičkim licima. Ukoliko obavezni pregovori sprovedeni u skladu sa ovim odjeljkom ne rezultuju u rješenju spora, svaki spor će se rješavati pred sudom koji je nadležan po mjerodavnom pravu.

 

19.Naslovi, nepostojanje odricanja od prava, djelimična ništavost i cjelokupan Ugovor

Naslovi. Naslovi odjeljaka u Ugovoru su dati samo radi lakšeg snalaženja i ne mogu imati nikakvo pravno dejstvo niti su relevantni za tumačenje Ugovora. 

Nepostojanje odricanja od prava. Naša odluka da ne koristimo pravo po propisima i Ugovoru neće se tumačiti kao odricanje od prava.  

Djelimična ništavost. Ukoliko se utvrdi ništavost bilo koje odredbe Ugovora, ništavost takve odredbe neće uticati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora, koje će ostati na snazi i nastaviti da se primjenjuju u svom punom obimu.  

U slučaju ništavosti bilo koje odredbe Ugovora usljed njene suprotnosti sa važećim mjerodavnim propisima, takva odredba će se, samo u pogledu konkretnog razloga ništavosti i u odnosu na konkretne okolnosti, tumačiti na način da bude usaglašena sa mjerodavnim pravom. Takvo izmijenjeno tumačenje će biti ograničeno samo na onu mjeru u kojoj je to neophodno da bi Ugovor proizvodio pravno dejstvo i uz nastojanje da izmijenjena odredba zadrži svoje originalno značenje u najvećoj mogućoj meri. 

Cjelokupan Ugovor. Odredbe ovog Ugovora (uključujući njegove izmjene s vremena na vrijeme) u cjelini predstavljaju sporazum između Ugovornih strana. Ugovor zamjenjuje sve prethodne ili trenutne, usmene ili pismene, pregovore i sporazume razmijenjene između Ugovornih strana, ukoliko postoje. 

U slučaju nesaglasnosti između odredaba Ugovora i bilo koje izjave, konstatacije ili druge informacije objavljene na Platformi, navedene u Sadržaju ili u bilo kojoj korespondenciji između Ugovornih strana, odredbe Ugovora će imati prednost.  

 

20.Kontakt

Za sva pitanja u pogledu Uvjeta korištenja, Ugovora, Platforme ili Usluga, možete nas kontaktirati putem email adrese: contact@bloombergadria.com ili putem polja za kontakt u okviru Korisničkog naloga.